Obchodné podmienky

O nás Projekcia a výroba Politka BOZP Voľné pracovné miesta

 

1. Základné ustanovenia   

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi firmou MERCI Slovakia,        s.r.o. (ďalej len "Dodávateľ") a jej zákazníkmi (ďalej len "Odberateľ") v oblasti dodávok tovaru a služieb. Písomné dojednania medzi účastníkmi sú uprednostnené pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.2.    Vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom sa vždy riadia režimom nového občianskeho zákonníka - zákona č. 13/1991 Zb. a všeobecne platnou legislatívou Slovenskej republiky.

      1.3.    Vymedzenie strán:

1.3.1.  Odberateľom môže byť len fyzická alebo právnická osoba s platným identifikačným číslom (IČO).

1.3.2.  Platiteľ je Odberateľ, ktorý uzatvára záväzkový vzťah s dodávateľom, ale objednáva predmet plnenia s tým, že ho bude používať príjemca.

1.3.3.  Príjemca je ako užívateľ predmetu plnenia odberateľom písomne splnomocnený k prevzatiu predmetu plnenia a ku všetkým ďalším rokovaniam v súvislosti s jeho používaním.

1.3.4.  Predajca je predávajúci pracovník poverený zastupovaním dodávateľa pri obchodnom rokovaní.

 

2.      Predmet predaja

2.1.  Predmetom predaja je tovar a služby uvedené v katalógu či inom ponukovom materiály firmy, vrátane konkrétnych individuálnych cenových ponúk určených konkrétnym odberateľom.

 

3.      Cena

3.1.  Ceny uvedené v katalógu, cenníkoch a iných Predávajúcim distribuovaných materiáloch, sú informatívne a vždy platné ku dňu vydania. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia v nadväznosti na úpravy cien výrobcov, prípadne na pohyby kurzu EUR voči cudzím menám. Dodávateľ nie je zodpovedný za chyby vzniknuté pri tlači ponukových materiálov.

3.2.  Pre upresnenie a špecifikáciu tovaru môže požadovať Odberateľ od dodávateľa cenovú ponuku. Táto je platná 30 dní od jej vystavenia, ak nie je uvedené inak.

3.3.  Všetky ceny sú uvedené v eurách bez DPH. DPH bude vyčíslené v čase predaja podľa aktuálne platných predpisov. Aktuálne ceny sú uvedené na www.merci.cz .

8 € bez DPH za objednávku do 100 € bez DPH

5 € bez DPH za objednávku nad 100 € bez DPH

0 € za objednávku nad 500 € bez DPH

V prípade dopravných nákladov za prístroje je kalkulácia dopravných nákladov individálna.

V prípade osobného odberu na pobočke v Bratislave nie sú uvedené poplatky účtované.

 

4.      Spôsob objednávania 

4.1.  Obchodné prípady sú uzatvárané na základe písomných objednávok odberateľa, objednávok zaslaných poštou, faxom alebo elektronickou formou. Minimálna hodnota jednej objednávky je stanovená na sumu 60 € bez DPH.

4.2.  Ak sa viaže objednávka ku konkrétnej cenovej ponuke, musí byť špecifikácia, resp. číslo tejto ponuky uvedené na objednávke, inak nemožno neskôr reklamovať nedodržanie ponúknutých podmienok obchodného prípadu.

4.3.  Pre cenovú kalkuláciu predmetu plnenia platia ceny uvedené v platnej ponuke dodávateľa alebo ceny platné v okamihu prijatia objednávky.

4.4.  Objednávka musí obsahovať presný názov firmy či inštitúcie objednávateľa, adresu a zodpovednú osobu, IČO, DIČ (v prípade, že je Odberateľ registrovaný ako platca DPH), presnú adresu platiteľa tovaru (ak sa líši od adresy Odberateľa) a číslo bankového účtu. Presnú adresu miesta dodania a kontaktnú osobu, telefón (ak sa líši od adresy objednávateľa), ďalej jednoznačné určenie tovaru, požadované množstvo a požadované dodacie podmienky, ako je termín dodania a iné špecifické požiadavky.

4.5.  Ak si objednávateľ neželá čiastkové plnenie dodávky, je povinný túto skutočnosť uviesť na objednávke.

4.6.  Objednávky na chemikálie je Odberateľ povinný zasielať vždy písomnou formou (poštou, faxom, e-mailom). U vysoko toxických látok požaduje Dodávateľ osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré dodá objednávateľ ako prílohu objednávky.

4.7.  Predaj chemikálií sa riadi zákonom SR 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon); zákonom SR 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; zákonom SR 137/ 1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch; zákonom SR 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a ďalej zákonom ČR 307/2013 Zb.  o povinnom značení liehu.

4.8.  Dodávateľ považuje objednávku ako záväznú okamihom jej preukázateľného prijatia a týmto okamihom vzniká záväzkový vzťah.

4.9.  Dodávateľ vystaví na  žiadosť odberateľa potvrdenie objednávky, v ktorom bude uvedená presná špecifikácia tovaru, objednané množstvo, predajná cena a predpokladaný termín dodania. Ak Odberateľ neoznámi v prípade zaslania potvrdenia objednávky do 5-tich kalendárnych dní písomne, telefonicky alebo iným preukázateľným spôsobom svoje námietky, je záväzkový vzťah považovaný za vzniknutý ku dňu prijatia objednávky od Odberateľa.

4.10. V prípade,  že objednávka Odberateľa bude jednoznačná a jej písomné potvrdenie nebude odberateľom výslovne požadované, je Dodávateľ oprávnený expedovať tovar aj bez písomného potvrdenia objednávky odberateľovi.

4.11. V odôvodnených prípadoch Dodávateľ potvrdzuje prijatú objednávku formou Kúpnej zmluvy, resp. Zmluvy o dielo. V tomto prípade je Kúpna zmluva/ Zmluva o dielo považovaná za uzavretú po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami.

4.12. V odôvodnených prípadoch, a to najmä u neštandardného tovaru a v prípade prvého odberu, je Dodávateľ oprávnený požadovať zálohovú platbu až do 100% hodnoty plnenia. Dodací termín uvedený na potvrdení objednávky sa potom počíta od prijatia zálohovej platby na účet Dodávateľa.

 

5.      Dodacie podmienky a podmienky inštalácie

5.1.  Dodacia lehota je spravidla v rozpätí 1 až 6 týždňov od dátumu obdržania objednávky. V prípade tovaru s dlhšou dodacou lehotou bude Odberateľ o termíne dodávky informovaný formou potvrdenia objednávky s uvedením termínu dodania. V závislosti na rozsahu a štruktúre je možné plnenie objednávky v niekoľkých čiastkových dodávkach, ak nie je v objednávke odberateľom výslovne uvedené inak.

5.2.  Pri rozvoze tovaru externým dopravcom bude odberateľovi účtovaný poplatok 10,00 €. Poplatok zahŕňa náklady spojené s prepravou, manipuláciou a balením tovaru (v prípade plnenia dodávky v niekoľkých čiastkových dodávkach bude tento poplatok účtovaný iba raz pri prvej dodávke).

5.3.  Pri odbere tovaru rozmerného alebo ťažkého (laboratórny nábytok, objemné prístroje atď.) budú dopravné náklady účtované podľa ponuky dodávateľa alebo podľa dohody medzi dodávateľom a odberateľom.

5.4. Pri dodávkach tovaru mimo územia Slovenskej republiky bude účtovaná doprava podľa dohody.

5.5.  Ak Odberateľ vyžaduje inštaláciu, a táto nie je súčasťou ponuky, je potrebné uviesť túto skutočnosť na objednávke. Dodávateľ následne potvrdí termín a cenu inštalácie, ktorú Odberateľ odsúhlasí.

5.6.  Odberateľ je v prípade inštalácie povinný zabezpečiť prístup pracovníkov Dodávateľa do objektov, v ktorých má byť predmet plnenia inštalovaný a vytvoriť potrebné technické a bezpečnostné podmienky pre inštaláciu. Rozsah podmienok vychádza z bežných zvyklostí a bude spresnený poverenou osobou dodávateľa, alebo definovaný v príslušnej Kúpnej zmluve, alebo v Zmluve o dielo.

5.7.  Ak Odberateľ neposkytne dodávateľovi patričnú súčinnosť, následne vedúcu k znemožneniu inštalácie predmetu zmluvy Dodávateľom v dohodnutom termíne, budú Odberateľovi vyúčtované príslušné náklady. Znemožnenie inštalácie zo strany Odberateľa nemôže byť dôvodom na odstúpenie zo zmluvného vzťahu s dodávateľom.

5.8.  Odberateľ je povinný predmet plnenia prevziať a bezodkladne skontrolovať súlad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom, odovzdávacím protokolom, alebo faktúrou.

5.9.  Pri zistení rozdielu v množstve, type, alebo kvalite predmetu plnenia je Odberateľ povinný túto chybu bezodkladne oznámiť Dodávateľovi formou reklamácie. Ak Odberateľ nezariadi, aby bolo pri preberaní skontrolované nebezpečenstvo škody na tovare, môže uplatniť nárok zo zistiteľných chýb pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare z Dodávateľa na Odberateľa.

5.10.   Ak neprevezme Odberateľ predmet plnenia z dôvodov ležiacich na strane Odberateľa (napr. z dôvodu neprítomnosti osoby určenej Odberateľom na prevzatie plnenia vo vopred dohodnutom termíne s Dodávateľom), nesie Odberateľ náklady spojené s opakovanou dodávkou plnenia v plnej výške.

5.11.  Ak Odberateľ zistí pri prevzatí tovaru zjavné poškodenia obalov produktov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dodávateľovi alebo doručiteľovi zásielky a písomne ju uviesť na dodacom liste dodávateľa alebo prepravnom liste špedičnej služby v prípade externej dopravy. Neskoršie reklamácie tohto typu nemožno dodávateľom uznať ako oprávnené.

5.12. Dodávateľ nezodpovedá za vhodnosť vybraného zariadenia k požadovaným účelom, ak neboli tieto vyšpecifikované v dopyte odberateľa, alebo ak tak nevyplýva z uzatvorenej Kúpnej zmluvy/ Zmluvy o dielo.

 

6.      Rušenie a zmeny objednávok a zmluvných vzťahov

6.1.  Dodávateľom potvrdené, alebo inak odsúhlasené objednávky a zmluvy medzi Odberateľom a Dodávateľom možno rušiť, alebo meniť len písomne vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

6.2.  Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi storno poplatok až do výšky 100% ceny predmetu na pokrytie preukázateľne vynaložených nákladov na zabezpečenie predmetu tovaru.               

 

7.      Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

7.1. Úhrada tovaru sa uskutočňuje spravidla prevodom na účet dodávateľa s lehotou splatnosti 14 dní, pokiaľ nie je uvedené inak.

7.2.  V prípade prvého odberu je dodávateľom požadovaná zálohová platba. V odôvodnených prípadoch možno prvý odber zabezpečiť podpisom kúpnej zmluvy s platbou prevodom.

7.3.  Pri rozvoze tovaru externým dopravcom bude odberateľovi účtovaný poplatok 10,00 €. Poplatok zahŕňa náklady spojené s prepravou, manipuláciou a balením tovaru (v prípade plnenia dodávky v niekoľkých čiastkových dodávkach bude tento poplatok účtovaný iba jedenkrát pri prvej dodávke).

7.4.  Iné platobné podmienky (predĺžená doba splatnosti atď.) musia byť vopred písomne dohodnuté.

7.5.  Nedodržanie splatnosti uvedenej na faktúre môže Dodávateľ penalizovať sumou vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

7.6.  V odôvodnených prípadoch môže Dodávateľ požadovať zálohovú platbu (platbu vopred) až  do celkovej výšky predpokladanej ceny potvrdenej objednávky odberateľa.

7.7.  Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho prevzatia. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až úplnou úhradou celkovej ceny za predmet plnenia dodávateľovi.

 

8.      Reklamačné konanie a záruka

                8.1.     Dodávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodávky podľa dodacieho listu.

8.2.  Odberateľ je povinný skontrolovať pri prevzatí tovaru jeho množstvo, úplnosť, správnosť a neporušenosť dodávky, a správnosť dodávky potvrdiť na dodacom liste. Ak nie je dodávka v poriadku, je Odberateľ povinný toto uviesť na dodacom či prepravnom liste. V prípade,  že je obal poškodený, zásielku nepreberajte. Ak to charakter a veľkosť dodávky nedovoľuje, je možné reklamovať iba úplnosť a správnosť dodávky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa dodávky.

8.3.  Dĺžka záručnej doby na skryté chyby, funkčnosť atď. môže byť pre jednotlivé predmety plnenia rozdielna a je vyznačená na dodacom liste, servisnom protokole alebo návode, prípadne je uvedená v príslušnej Kúpnej zmluve, alebo Zmluve o dielo. Dodávateľ vystaví dodací/ záručný list so záručnými podmienkami s vyznačeným dátumom predaja, konkrétne dĺžkou záručnej doby, typu a čísla výrobku, prípadne inou formou podľa Kúpnej zmluvy, alebo Zmluvy o dielo.

8.4.  V prípade, že dĺžka záručnej doby nie je stanovená podľa bodu 8.3, činí jej dĺžka 6 mesiacov.

8.5.  Reklamácia musí byť vždy uplatnená písomnou formou (info@mercislovakia.sk alebo poštou) s uvedením špecifikácie reklamovaného tovaru, popisu chyby, čísla a dátumu objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a mena osoby zodpovednej zo strany odberateľa za vybavenie reklamácie a preukázateľne dodaná spolu s reklamovaným predmetom dodávateľmi.

8.6.  Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté nerešpektovaním návodu na použitie, zanedbaním bežnej užívateľskej údržby, vykonaním zmeny na tovar bez autorizácie dodávateľa, nesprávnou prepravou či skladovaním.

8.7.  Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie a na chyby spôsobené užívaním v rozpore s obvyklým účelom použitia predmetu plnenia, alebo nesprávnou obsluhou.

8.8.  Záruka sa počíta odo dňa prevzatia tovaru odberateľom alebo uvedením do prevádzky. Zo záručnej doby sa nebude odpočítavať doba, po ktorú je zariadenie v oprave, pokiaľ nie je stanovené inak.

8.9.  Záručné podmienky sú pre dodávateľa záväzné len v prípade,  že Odberateľ nie je v omeškaní s úhradou tovaru.

8.10.  Ak Dodávateľ zistí,  že reklamácia je neoprávnená, budú náklady spojené so zistením rozsahu škody a opravy odberateľovi vyúčtované v plnej výške.

8.11.   Odberateľ je povinný vracať dodávateľovi iba dekontaminovaný a vyčistený tovar, pokiaľ možno v originálnom obale alebo v obale funkčne plne nahrádzajúcom pôvodné balenie. Reklamovaný tovar musí sprevádzať vyhlásenie o dekontaminácii, ktoré je k stiahnutiu na webových stránkach alebo na vyžiadanie u pracovníkov dodávateľa.

8.12.   Reklamačné konania začne Dodávateľ okamžite po obdržaní reklamácie odberateľa a informuje o výsledku reklamačného konania a predpokladaného termínu vybavenia reklamácie spravidla do 5 dní od jeho doručenia.

8.13.   Dodávateľ je oprávnený na zabezpečenie záručného servisu použiť tretie osoby.

 

 

9.      Záverečné ustanovenia

9.1.  Odberateľ objednaním tovaru podľa katalógu, ponuky či iných predajných materiálov dodávateľa vyjadruje svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Akékoľvek požiadavky odberateľa, ktoré nie sú v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, musia byť dohodnuté vopred a potvrdené písomnou dohodou oboch zmluvných strán, inak budú považované za neplatné.

9.2.  Dodacie podmienky pre dodávky laboratórneho nábytku sa prvotne riadia zmluvou o dielo, kúpnou zmluvou a informáciami na potvrdenie objednávky, ktoré sa vystavujú ku každej objednávke laboratórneho nábytku.

 
 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2014

 

VOP MERCI Slovakia, s.r.o.