Politika BOZP

O nás Projekcia a výroba Obchodné podmienky Voľné pracovné miesta Zastupované firmy

 

Vedenie spoločnosti si je vedomé, že prosperita spoločnosti je závislá na rešpektovaní všeobecne platných predpisov, kvalite dodávaného produktu a plnení požiadaviek zákazníka. Preto sa rozhodlo dôsledne aplikovať princípy systému manažmentu kvality, starostlivosi o životné prostredie a bezpečnosti práce.

 

V tejto súvislosti si spoločnosť MERCI SLOVAKIA, s.r.o. stanovila nasledujúce strategické ciele:

 

 

 

 

  • Priebežne sledovať trendy vo vývoji vybavenia laboratórií a ponuku spotrebného materiálu a následne reagovať zodpovedajúcou ponukou.
  • Upevniť celkovú organizačnú štruktúru spoločnosti tak, aby firma bola schopná flexibilne a bezchybne reagovať na potreby a požiadavky zákazníkov a to aj v súlade s požiadavkami kladenými na ochranu životného prostredia a bezpečnú prácu svojich zamestnancov.
  • Cieľavedomé hľadanie podnikateľskej, environmentálnej a bezpečnostnej rizikovosti a systémové riešenie ich eliminácie.
  • Budovať bezpečné a zdravé pracovné prostredie a predchádzať situáciám, ktoré by mohli viesť k úrazom, chorobám z povolania a podobným incidentom.
  • Zabezpečiť takú finančnú stabilitu firmy, aby bolo umožnené plnenie požiadaviek zákazníkov.
  • Usilovať sa o odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov svojich činností, produktov a služieb na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov a obyvateľov okolia sídla spoločnosti a realizovaných akcií.
  • Sledovať požiadavky zainteresovaných strán a aplikovať ich do činnosti spoločnosti.
  • Udržiavať a trvalo zlepšovať integrovaný systém riadenia v súlade s normami ISO.

 

Vedenie spoločnosti MERCI SLOVAKIA, s.r.o. prijalo túto politiku za svoju a zaväzuje sa systematicky pracovať na vytváraní potrebných materiálnych a personálnych zdrojov. Ďalej sa zaväzuje pravidelne overovať stav integrovaného systému riadenia vo firme a o zlepšovanie výsledkov.

 

V Brně dňa 3.1.2018

 

Spracoval PMIS:                                                                               Schválil konateľ spoločnosti:

Pavel Spáčil                                                                                     Mgr. Radim Appel.